กิจกรรม 5ส. ปี 2561

บริษัท ริกเกอร์ จำกัด

ประมวลภาพงานกิจกรรม 5ส. ประจำปี 2561

วันที่ 17 / 11 / 2561

ภาพก่อนการทำ 5ส.

ภาพระหว่างการทำ 5ส.

ภาพหลังจากการทำ 5ส.

ท้ายนี้ขอขอบคุณ พี่จัมป์ พี่อุ๊ และพนักงาน บริษัท ริกเกอร์ จำกัด ทุกท่านที่ให้การทำกิจกรรม 5ส. สำเร็จไปด้วยดี ... YOU'RE TEAM NOT AN EMPLOYEE ...